پروژه سامانه ثبت پلاک دوربین های کنترل ترافیک شهرستان اردستان