لیست قیمت دوربین مداربسته اکسیس تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۰۰۶۰۲۷

p1405 – le

q1765 – le-pt-mount

q  ۱۶۰۴

p1354 – e

m1125 – e

m103 4-w

PTZ cameras:

q6128- e

q6042 -s

q6000 -e

p5635 -e

p5415 -e

m5014 -v

p5515 -e

q8722- e

v 5914

q8665- le