WDR به معنای افزایش بازه داینامیک دوربین است.درحالی که BLC تنها بازه داینامیک را جا به جا می کند…..

مکانیزم WDR امکان دیدن همزمان تصویر در قسمت کم نور و پر نور را فراهم می کند.

درحالی که BLC از طریق باز کردن بیشتر دیافراگم امکان دیدن قسمت کم نور را به قیمت اشباع شدن قسمت پرنور ایجاد میکند.

با وجود محدودیت و اشکال موجود در مکانیزم BLC استفاده از آن به علت سادگی و کم هزینه بودن بسیار رایج است..